Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld

Door Elke Sleurs op 10 december 2015, over deze onderwerpen: Gelijke kansen

Staatsecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs stelde vandaag het nationaal actieplan (NAP) tegen alle vormen van gendergerelateerd geweld officieel voor.

Dit Nationaal Actieplan is opgemaakt in samenwerking met alle ministers en staatssecretarissen uit de verschillende regeringen op federaal en regionaal niveau.  Er is resoluut gekozen voor een  coherente en gecoördineerde aanpak waarbij de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten nauw samenwerken.

 

Waarom een actieplan?

Gendergerelateerd geweld is een belangrijk maatschappelijke probleem. In 2014 waren er 39.668 klachten met betrekking tot partnergeweld en 3.062 klachten wegens verkrachting. Dit is nog maar het topje van de ijsberg, want het “dark number” is bijzonder hoog. Zo wordt 78% van gevallen met betrekking tot partnergeweld niet aangegeven. Bij seksueel geweld is dit zelfs 90%.

Het maatschappelijk probleem is bovendien ruimer dan enkel partner- en seksueel geweld.  Eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en genitale verminking komen vaker voor dan meestal wordt aangenomen.

“Er is dus een doorgedreven inspanning nodig voor preventie van en strijd tegen gendergerelateerd geweld.”

 

Wat is nieuw in het plan?

Het plan is opgebouwd op basis van beleidsaanbevelingen van de professionals op het terrein en vanuit het middenveld. Het is dus zeer concreet. Het plan is bovendien ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld. Dus niet enkel over geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook de mannelijke slachtoffers worden niet vergeten.

“Voor het eerst is er ook een prioritair luik 'seksueel geweld'. Vanuit mijn achtergrond als gynaecoloog vind ik  dat enorm belangrijk.”

 

Het actieplan concentreert zich vooral op:

 • Partnergeweld
 • Vrouwelijke genitale verminking
 • Gedwongen huwelijken
 • Eergerelateerd geweld
 • Seksueel geweld
 • Prostitutie

De zes prioritaire doelstellingen zijn:

 1. Een geïntegreerd beleid voor de strijd tegen gendergerelateerd
geweld voeren en kwantitatieve en kwalitatieve gegevens
verzamelen over alle vormen van geweld.
 2. Geweld voorkomen.
 3. De slachtoffers beschermen en ondersteunen
 4. Beschermingsmaatregelen onderzoeken voortzetten en aannemen.
 5. Rekening houden met de genderdimensie in het asiel- en migratiebeleid
 6. Strijden tegen geweld op internationaal vlak.

 

In totaal worden 235 nieuwe en concrete maatregelen genomen ter bestrijding van gendergerelateerd geweld.

 

Enkele voorbeelden:

 • Ter beschikking stellen van risicotaxatieinstrumenten inzake gendergerelateerd geweld, partnergeweld en genitale verminking.
 • Verspreiding van de preventiekit vrouwelijke genitale verminking in scholen, ziekenhuizen, Kind en Gezin, CLB’s, enz.
 • Pilootprojecten in verband met Sexual Assault Referral Centers, multidisciplinaire opvang van slachtoffers.
 • Seksueel geweld en intrafamiliaal geweld als prioriteit op nemen in de Kadernota Integrale Veiligheid, het nationale veiligheidsplan en de zonale veiligheidsplannen.
 • Studie inzake  daderprofilering en recidive bij partnergeweld.
 • Kwalitatief onderzoek naar de prevalentie van mannelijke slachtoffers van partner- en seksueel geweld.
 • Herschikken van alle seksuele misdrijven onder de noemer van ‘misdaden op personen’; bijkomende strafverzwarende omstandigheden; verjaringstermijnen laten aansluiten bij de realiteit.
 • Grondige analyse van de multipele oorzaken van de onderrapportering inzake  verkrachting bij politie en justitie; de redenen van seponering van de parketten en de huidige veroordelingsgraad.
 • Het draaiboek zedenmisdrijven implementeren.
 • Invoeren en financieren van begeleidingsmaatregelen voor de preventie van seksueel geweld in de opvang van asielzoekers met inbegrip van en in het bijzonder in de noodopvangplaatsen.
 • Sensibiliseringcampagnes om verkrachtingsmythes te doorbreken.
 • Prevalentieonderzoek gedwongen huwelijken
 • App om seksuele intimidatie op straat in kaart te brengen
 • Cartografie uittekenen over de omvang van prostitutie in België

Ministers

“Ik wil alle ministers en staatssecretarissen uitdrukkelijk bedanken dat ze hun schouders mee onder dit plan zetten”, besluit Elke Sleurs.  “Alle regeringen in dit land zien de strijd tegen gendergerelateerd geweld als prioritair. Dit actieplan is bijzonder ambitieus en concreet. Het zal effectief een verschil maken op het terrein.”

Het volledige plan is terug te vinden in bijlage bij dit bericht.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is