De projectie van het Planbureau bevestigt de cijfers van de EU-SILC 2015 (European Union - Statistics on Income and Living Conditions), een enquête naar inkomens en levensomstandigheden en een belangrijk instrument om zowel op Belgisch als op Europees niveau armoede en sociale uitsluiting in kaart te brengen. Volgens dat rapport daalde het algemene armoederisicopercentage in 2015 met 0,6 procent ten opzichte van 2014, terwijl de kinderarmoede zelfs met 0,8 procent daalde en de armoede bij ouderen met 0,9 procent.

Structureel armoedebeleid werkt

Bij de start van deze regering eind 2014 stonden de armoedecijfers op hun hoogste peil in jaren. Deze regering voert daarom een structureel armoedebeleid, gericht op jobcreatie en het optrekken van de sociale minima. “We zien nu de eerste resultaten van dit beleid”, zegt staatssecretaris Elke Sleurs. Zo kwamen er sinds oktober 2014 al 64.700 jobs bij, in het bijzonder in de privésector, en staat het aantal werklozen op het laagste peil in een kwarteeuw. Alle lonen werden ook verhoogd, wat zich vertaalt in een nettostijging van de koopkracht van loontrekkenden met 80 euro per maand. Ook 2,6 miljoen niet-loontrekkenden zagen hun koopkracht toenemen door de herwaardering van de uitkeringen en de welvaartsenveloppe. Het minimumpensioen steeg aanzienlijk en het leefloon werd verhoogd met 6 procent, wat op jaarbasis neerkomt op 400 euro extra voor samenwonenden, 600 euro voor alleenstaanden en 800 euro voor gezinshoofden. “

“Ik beschouw deze eerste positieve cijfers niet als reden voor een hoerastemming. We hebben nog veel werk voor de boeg, zeker als het gaat over kinderarmoede en armoede bij alleenstaande ouders. Maar deze cijfers bevestigen wel dat de regering op het juiste spoor zit met haar armoedebestrijdingsbeleid”, besluit Sleurs. “We gaan verder op dit pad. We implementeren het nieuwe Federaal Plan Armoedebestrijding. En samen met de gewesten en gemeenschappen voltooien we in 2017 een nieuw Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan.”