Mond- en tandverzorging in woonzorgcentra moet beter

Door Elke Sleurs op 15 juni 2018, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Twee keer per dag tandenpoetsen lijkt de normaalste zaak van de wereld. Niet altijd.

In sommige woonzorgcentra komt zorg voor het gebit van ouderen te weinig aan bod in de dagelijkse lichaamsverzorging waardoor tandproblemen onopgemerkt blijven. Met alle gevolgen van dien. Een slechte mondhygiëne kan serieuze gezondheidsproblemen geven zoals bijvoorbeeld longontstekingen.

De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde (VWVT) uitte onlangs in de pers deze kritiek. Mond- en tandverzorging in woonzorgcentra moet beter, vinden zij.

Een goede praktijk is het project Gerodent, uitgerold door het UZ Gent waarbij tandartsen met hun mobiele praktijk naar woonzorgcentra trekken en waar zij preventieve en curatieve mondzorg verlenen. Zij werken in Oost- en West-Vlaamse woonzorgcentra. Dit project is zeer succesvol dat de vraag naar een uitbreiding naar de andere provincies zich aandient.

In het Vlaams Parlement hebben wij twee jaar geleden deze problematiek in een resolutie gevat en aan de Vlaamse Regering gevraagd om “meer en blijvend aandacht te vragen voor preventieve mondzorg in de thuiszorg, in woonzorgcentra (…) met de intentie de link tussen mondgezondheid en algemene gezondheid te versterken” (Resolutie betreffende aandacht voor preventieve mondzorg in het Vlaamse gezondheidsbeleid en bij kwetsbare groepen).

Wat is hier van in huis gekomen? Welke maatregelen heeft de minister genomen?

De minister stelde met het strategisch plan “De Vlaming leeft gezonder in 2025” voor om te werken aan betere mondzorg. Hij zet preventiecoaches in die woonzorgcentra bijstaan in de uitvoering van hun preventiebeleid op vlak van mond- en tandzorg en ook preventiemethodieken aanreiken.

Wettelijk is het zo dat het personeel van een woonzorgcentrum verplicht is om bewoners steeds de nodige hulp te bieden bij hun dagelijkse lichaamsverzorging, ook voor mond- en tandzorg.

In de commissie Welzijn -waar deze problematiek werd besproken- gaf de minister aan dat hij bezig is met het uitwerken van een ministerieel besluit waarin de preventiecoaches moeten en kunnen werken; de tarieven, de uitbetalingsmodaliteiten en de kwaliteitsvereisten worden immers geconcretiseerd.

Woonzorgcentra die wensen beroep te doen op zo’n preventiecoach, kunnen in het najaar 2018 een aanvraag indienen. Vanaf begin 2019 kunnen ze van start gaan in de woonzorgcentra.

Het preventieve luik van Gerodent wordt ook gekoppeld aan het project preventiecoach met de bedoeling om een mondzorgplan voor bewoners op te stellen. Maar het uitvoeren van tandheelkundige verzorging is een federale bevoegdheid waarover het RIZIV zich moet buigen. En daar wringt het schoentje…

Hoe zit het met de inschakeling van bachelors in de mondzorg in zorgvoorzieningen?

Toekomstige bachelors in de mondzorg hebben momenteel nog geen kader waarbinnen ze kunnen worden ingeschakeld in woonzorgcentra. Toch kunnen tandartsen en toekomstige bachelors in de mondzorg volgens de minister worden ingeschakeld als procesbegeleider, ter ondersteuning van het ontwikkelen van een preventief mondzorgbeleid. Zo helpen ze het verzorgend personeel in een voorziening aan te moedigen om de dagelijkse mondhygiëne te zien als onderdeel van de dagelijkse lichaamsverzorging.

Kortom: er is veel in beweging op Vlaams niveau. Dingen die op punt staan, staan op punt. Woonzorgcentra moeten hun verzorgend personeel blijvend warm houden om mondverzorging mee te nemen in de dagelijkse lichaamsverzorging van onze ouderen. Ondersteuning via een preventiecoach, een bachelor in mondzorg geeft enkel richting. We dringen aan op een uitbreiding van het project Gerodent, in overleg met federaal minister van Volksgezondheid. Want goede praktijken zorgen voor goede (zorg)resultaten.

Voor het volledige antwoord op mijn vragen over mondzorg in woonzorgcentra verwijs ik u graag naar de volgende link: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1260265...

Vanwege Elke Sleurs

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is