Partnergeweld is een complexe problematiek, waarbij het zelden om een eenmalig feit gaat en de problemen zich op meerdere domeinen kunnen situeren. Met het nieuwe instrument kan de politie de meeste risicofactoren gemakkelijk vaststellen tijdens het verhoor van het slachtoffer. “De wijze waarop het slachtoffer de eigen veiligheid inschat, is vaak al een goede, maar helaas niet altijd een voldoende indicator om toekomstig geweld in te schatten”, verduidelijkt Sleurs. “Die inschatting combineren met de deskundige inschatting van professioneel opgeleide mensen, kan de veiligheidsrisico’s correcter helpen taxeren en de veiligheid van het slachtoffer vergroten.” Dat kan onder meer met bestaande maatregelen, zoals een tijdelijk huisverbod, een contactverbod of beschermingsmaatregelen ten aanzien van de kinderen.

Tot nu toe werd vooral het buikgevoel gebruikt om het risico op recidive bij partnergeweld te voorspellen. “Er was dus een duidelijke nood aan meer objectiveerbare gegevens, waardoor je sneller zicht krijgt op de hoogrisicodossiers en bijgevolg ook vlugger de nodige maatregelen kan nemen”, legt de staatssecretaris uit. Doordat de politie systematisch risicofactoren gaat registreren, zal zij op het terrein bovendien meer oog hebben voor die risicofactoren, waardoor ook de kwaliteit van de interventies en de processen-verbaal zal toenemen. De nieuwe tool past zo perfect binnen de informatiegestuurde en oplossingsgerichte politiezorg en garandeert een preventieve en efficiëntere opvolging van dossiers van partnergeweld.

Behoefte is reëel én groot

De ontwikkeling van het risicotaxatie-instrument gebeurde in samenspraak met het werkveld. Bij die consultatie bleek de vraag naar zo’n instrument zéér hoog. Dat de ontwikkeling ervan de nodige tijd in beslag nam, had onder meer te maken met het feit dat men rekening moest houden met de Belgische wetgeving inzake privacy en met de regels rond het politioneel en gerechtelijk onderzoek. Het instrument is opgebouwd uit dertien factoren - risicofactoren en beschermende factoren - die voor beide partners worden beoordeeld. Zo houdt men ook rekening met de dynamiek bij koppels. Het instrument is uitermate gebruiksvriendelijk, zodat een korte opleiding volstaat om ermee aan de slag te gaan. Ten slotte laat het ook ruimte voor eigen inbreng van de professional, biedt het de mogelijkheid om informatie te delen en is het implementeerbaar op wat er al is aan werkwijze.

“Het risicotaxatie-instrument is een belangrijk nieuw instrument in de aanpak van partnergeweld”, besluit staatssecretaris Sleurs. “Het is geen wondermiddel, maar het is wel mijn diepe overtuiging dat het in het geheel van een brede geïntegreerde hulpverlening mee kan bijdragen tot de daling van de kans op partnergeweld.”