Het ruimtevaartlandschap maakt grondige veranderingen door. Zo winnen toepassingen steeds meer aan belang. Denk aan het gebruik van satellieten voor communicatie, navigatie en observatie. “Veel van de bevoegdheden daarvoor liggen bij de deelstaten”, merkt Sleurs op. “Dus moet onze federale structuur zich aanpassen om op zijn minst structureel te kunnen overleggen met die deelstaten. Dat is momenteel niet het geval.”

Tegelijk heeft ook de Europese Unie ruimtevaartbevoegdheden gekregen, die zij uitvoert volgens het principe van de vrije mededinging. Daardoor gaan de grote industriële contracten vaak ook naar de grotere spelers, inclusief de subcontracten die de Europese ruimtevaartorganisatie ESA traditioneel toekende aan kleinere spelers als België. Daarbij komt dat er wereldwijd ook nieuwe spelers actief worden in de ruimtevaart, zoals China en India.

Verandering in ruimtevaartbeleid

“Dat alles vergt een heel andere aanpak en mentaliteit van het federale ruimtevaartbeleid. Anders dreigen wij ruimtevaartcontracten te verliezen”, vreest Sleurs. Vandaag telt de ruimtevaartsector bij ons een zestigtal bedrijven met een jaarlijkse omzet van ongeveer 350 miljoen euro. De sector stelt ongeveer tweeduizend mensen tewerk, zowel hoog- als laaggeschoolde arbeidskrachten. “Voor elke euro die wij als overheid in ruimtevaartprogramma’s investeren, vloeit er maar liefst zes euro terug naar de economie onder de vorm van contracten voor onze industrie en wetenschappers”, verklaart Sleurs. “In verhouding tot ons bbp bekleden wij met onze investeringsinspanning van om en bij de 200 miljoen euro zelfs de achtste plaats op de wereldranglijst.”

Flexibiliteit troef

“Het interfederale ruimtevaartagentschap zal zorgen voor meer flexibiliteit op verschillende vlakken en het zo mogelijk maken om het maximum te halen uit onze investeringen in ruimtevaart”, besluit Sleurs. Zo biedt de nieuwe structuur onder meer de mogelijkheid om op alle niveaus, van regionaal tot Europees, financiële middelen te ontvangen. Ze biedt ook een meerjarig financieel kader, wat het beheer toelaat van programma’s die over meerdere jaren gespreid zijn. “Federaal werken wij met jaarlijkse begrotingen, wat weinig compatibel is met de bestaande ruimtevaartprogramma’s”, aldus Sleurs. ISAB zal ook een flexibeler personeelsbeleid kunnen voeren. Zo zal het soepeler en sneller mensen kunnen aanwerven en goede profielen behouden. De nieuwe beheerstructuur is ten slotte ook eenvoudiger en gaat versnippering tegen.